‌מה חדש‌

נוהל גילוי מרצון והוראת שעה
במסגרת המלחמה בהון השחור ובגילויו (ובתמיכת לשכת עורכי הדין ועדת מיסים פלילי בראשות עו"ד גרובר אריק), החליטה רשות המיסים לעודד את אזרחי ישראל לפנות במהלך שקוף של גילוי הכנסות בלתי מוצהרות תשלום המס בגינם תוך הענקת חסינות מפני הליכים פליליים.

לצורך כך פרסמה רשות המסים, ביום 7 בספטמבר 2014, נוהל גילוי מרצון חדש.
הנוהל החדש מחליף כל נוהל או הוראת ביצוע קודמות בעניין גילוי מרצון והינו בתוקף מיום פרסומו ועד ליום 31 בדצמבר 2016.
במקביל לפרסום הנוהל החדש, פרסמה רשות המיסים הוראת שעה אשר נועדה להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון תוך קביעת שני מסלולים:

1. בקשה אנונימית – מסלול זה נקבע לתקופת ניסיון של שנה מיום פרסום הוראת השעה.
הגשת הבקשה האנונימית הינה שלב ראשון במסגרת הגילוי מרצון ותוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה (להלן – "הגורם המוסמך").
לאחר שתאושר הבקשה היא תופנה לגורם האזרחי הרלוונטי.

2. מסלול מקוצר – מסלול זה יחול במקרים בהם סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪. הבקשה במסלול זה תוגש לגורם המוסמך בצירוף לדוחות השנתיים או דוחות רלבנטים אחרים כשהם מתוקנים לתקופת הגילוי.
בקשה שעומדת בתנאי הנוהל תועבר להמשך טיפול אצל הגורם האזרחי הרלבנטי .

הגשת בקשות במסגרת "המסלול המקוצר" לא תתאפשר באופן אנונימי.
במסגרת הוראת השעה נקבעו תנאים לאישור הבקשה וכן צורפו טפסים אותם יש להגיש עם הבקשה.

לנוחותכם, מצ"ב: